Uwzględniania zarówno opcji zorientowanej na badania ilościowe i jakościowe ilościowe, jak i jakościowe

2019-09-27

Niektórzy nawet twierdzą, że badania ilościowe w pedagogice przyniosły więcej szkody niż pożytku. Rozprawy ilościowe są zwykle bliższe dolnej granicy dopuszczalnej długości dla rozpraw (np. Przedyskutujemy też kilka dobrych, klasycznych badań jako przykłady tego, co można zdziałać za pomocą badania jakościowego, jeśli ma się dobry pomysł i postępuje się konsekwentnie. Uwzględniania zarówno opcji zorientowanej na badania ilościowe i jakościowe ilościowe, jak i jakościowe. Badania ilościowe pozwalają na ewoluowanie pedagogiki, jako nauki o wychowaniu, w kierunku uściślania swych dociekań i badań. Dane ilościowe są szczególnie przydatne, gdy chcesz odkryć jak powszechne są poszczególne formy zachowań, takich jak zażywanie narkotyków w danej grupie wiekowej. Ogólnie rzecz biorąc, badania dedukcyjne to testowanie teorii, a indukcyjne to tworzenie teorii. Wydaje się, iż obecnie na szczególną uwagę w badaniach pedagogicznych zasługuje nie tyle ilościowe lub jakościowe podejście badawcze, ile raczej zarówno jedno, jak i drugie,. Świadczy o tym wymownie fakt, że najmniej naukowo opracowane są te jej dyscypliny, w których najpóźniej zastosowano badania ilościowe. Pamiętaj, że badania teoretyczne, oparte na danych, muszą mieć swój projekt badawczy opisany od samego początku. Przeprowadzane badania ilościowe stara się uzupełnić i ubogacić badaniami jakościowymi, a badania jakościowe badaniami ilościowymi. Badania biograficzne prowadzone na podstawie dokumentów osobistych, czyli biografia poza wywiadem. Głównym wyzwaniem w tego typu rozprawach jest połączenie twojego własnego głównego badania albo reanalizy albo szerszych teoretycznych schematów lub empirycznych kwestii z istniejącej literatury. Dane jakościowe przydają się wtedy, kiedy chcesz dowiedzieć się, dlaczego ludzie angażują się w takie zachowania. Zastanowimy się, jakie problemy można dobrze zbadać przy użyciu metod jakościowych, a kiedy lepiej wybrać badanie ilościowe lub połączyć te dwa podejścia. 02 Czym są badania jakościowe? Rodzaje metod adekwatnych do rozprawy zawierają analizy treści, badanie etnograficzne małej skali, dogłębne jakościowe wywiady również o małej skali. Przedstawia się w niej konkretne badania i zarazem postuluje bardziej efektywne ich zastosowanie. Historia mówiona i badania biograficzne poza wywiadem. Często na początkowych spotkaniach prosili studentów o uzasadnienie motywów jakie nimi kierowały wybierając model badania oparty na wiedzy bibliotecznej albo technice empirycznej. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia. Jest wiele sposobów by połączyć jakościowe i ilościowe dane oraz analizy. Będzie zawierać pierwotne dane, wtórne dane, ilościowe i jakościowe metody badawcze, opinie, teorie i badanie polityczne oraz alternatywy. Podejmując decyzje, organy zajmujące się oceną technologii medycznych (HTA) korzystają ze wsparcia zapewnianego przez metody ilościowe i jakościowe. Warsztat: projektowanie badania na podstawie dwóch opisów problemów / sytuacji.